تاکنون 4460 پزشک، 64 دندانپزشک و 30 مرکز درمانی
نام خود را در سایت ثبت کرده اند.