• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر رضا ناطوری

دکتر رضا ناطوری

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اراک خیابان دکتر بهشتی، کوچه شکرائی، ساختمان مرکزی

تلفن: 32223208

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247