• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید ارحام تدین

دکتر سید ارحام تدین

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی مجتمع رازی

تلفن: 03132361557

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح