• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فریبا عارف

دکتر فریبا عارف

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: کرمان، خیابان ابوحامد،ساختمان مهرگان

تلفن: 03432267875

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247